เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546  ให้หน่วยงานรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 1,000,000  บาท ให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแนบท้ายประกาศให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาสนั้น

                   บัดนี้  เทศบาลตำบลเมืองชุม    ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  เสร็จเรียบร้อยแล้วดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายะเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

                                ประกาศ  ณ วันที่    10     เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.   2560

 

 

 

 

                                                            ว่าที่ร้อยตรี

                                                                 (ชัยยา  พลอยแหวน)

                                                              นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

 

( เข้าชมทั้งสิ้น 74 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งห้วยมะขนัด บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 และตลิ่งน้ำแม่สะกึ๋น บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883