เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านวังช้าง  หมู่ที่  9 ตำบลเมืองชุม   อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย  พิกัด E 0600182 N 2202067 ขนาดกว้าง  0.60  เมตร ยาว  206    เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่  51    นางจำปี  ประกอบศรี   สิ้นสุดบ้านเลขที่ 43 นายธนากร  เครือสาร   รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างจำนวน   1   ป้าย   ราคากลางที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  311,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

( เข้าชมทั้งสิ้น 41 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งห้วยมะขนัด บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 และตลิ่งน้ำแม่สะกึ๋น บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883