เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่เจริญ  หมู่ที่  4 ตำบลเมืองชุม   อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย  พิกัดE 0602797  N 2201174  ขนาดกว้าง   4    เมตร ยาว   1.50   เมตร หนา    0.15  เมตร จุดเริ่มต้นที่นานางสดศรี ชุติพันธ์  สิ้นสุดที่นานายบุญรัตน์  กองตา  ตามแบบมาตรฐาน GC-2-202/43  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างจำนวน  1  ป้าย  ราคากลางที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  318,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


( เข้าชมทั้งสิ้น 66 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งห้วยมะขนัด บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 และตลิ่งน้ำแม่สะกึ๋น บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 จุด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883