เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2560)
( เข้าชมทั้งสิ้น 179 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564
ประชาสัมพันธ์ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560
ปัญหาเอดส์ปัญหาวัยรุ่นกับสังคมไทย
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน มิถุนายน 2560)
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883