เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559)

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน ตุลาคม 2559)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560
ปัญหาเอดส์ปัญหาวัยรุ่นกับสังคมไทย
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเมืองชุม
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
ประกาศใช้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองชุม
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2559
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท.จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883