เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับถนนโดยการลงหินคลุก บ้านเวียงทองหมู่3 ต.เมืองชุม
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับถนนโดยการลงหินคลุก บ้านใหม่เมืองชุม หมู่11ต.เมืองชุม
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตรบ้านใหม่เจริญ หมู่4 ต.เมืองชุ
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตรสายห้วยหมองแก้ว หมู่1ต.เมืองช
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตร บ้านวังช้างหมู่9 ตำบลเมืองชุ
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ภายในเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีตกลงราคา
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเม
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมาโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำใต้ดิน บ้านยกเจริญ หมู่ 8 ตำบลเมืองช
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 4 ตำบลเมื
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีตกลงราคา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/6 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883