เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านดอนมูล ม.10
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลเมืองชุมโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 8 โครงการ
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและเผาขยะ ภายในเขตตำบลเมืองชุม (โดยวิธีสอบราคา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุมโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะและเผาขยะ ภายในเทศบาลตำบลเมืองชุมประจำปี พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระเก็บน้ำดิบ บ้านเวียงแก้ว หมู่2 ต.เมืองชุม(โดยวิธีตกลงราคา)
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบบปะปา บ้านเวียงแก้ว หมู่2ซอย1,2,3ต.เมืองชุม(โดยวิธีตกลงราคา)
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลำเหมืองร่องกลม บ้านเวียงทอง หมู่3 ต.เมืองชุม(โดยวิธีตกลงร
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับถนนโดยการลงหินคลุก บ้านยกเจริญ หมู่8 ต.เมืองชุม(โดยวิธีตกลงราคา)
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับถนนโดยการลงหินคลุก บ้านดอนแก้วหมู่1สายห้วยปูแกง ต.เมืองชุม
ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับถนนโดยการลงหินคลุกบ้านเวียงแก้วหมู่2 ต.เมืองชุม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/6 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883