เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบ ข1 Adobe Acrobat Document 408.01 KB ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
แบบ ข5 ต่อใบอนุญาต ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
แบบ ค1 คำสั่งเปลียนแปลงแก้ไข ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด Adobe Acrobat Document 353.82 KB ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
แบบ น1 แบบออกใบอนุญาต Adobe Acrobat Document 16.81 KB ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
แบบ น2 ไม่อนุญาติ Adobe Acrobat Document 17.12 KB ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
แบบ น4 หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงาน Adobe Acrobat Document 88.25 KB ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
แบบ อ1 Adobe Acrobat Document 162.92 KB ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
แบบ อ6 Adobe Acrobat Document 95.65 KB ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ใบคำขออนุญาตฌาปนกิจ (เผา) Adobe Acrobat Document 488.75 KB ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ใบคำขออนุญาตฝังศพ Adobe Acrobat Document 388.33 KB ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
อัตราค่าธรรมเนียมการออกหรือต่ออายุในอนุญาตอาคาร Adobe Acrobat Document 1.19 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. 2) Adobe Acrobat Document 182.47 KB ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท5) Adobe Acrobat Document 949.61 KB ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป. 1) Adobe Acrobat Document 90.43 KB ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ท.พ.) Adobe Acrobat Document 255.77 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบขอรับใบอนุญาตฯ และแบบขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ Word Document 55 KB ดาวน์โหลด 1327 ครั้ง
แบบฟอร์มใบขอรับอนุญาต และแบบขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ Word Document 63 KB ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ตัวอย่างกรอกแบบแสดงรายการที่ดิน ภบท.5 JPEG Image 65.17 KB ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภป.1 Unkown Document 179.24 KB ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด.2 Unkown Document 369.72 KB ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ Adobe Acrobat Document 175.05 KB ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ Adobe Acrobat Document 181.56 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขออนุญาตฌาปนกิจ Adobe Acrobat Document 56.93 KB ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขออนุญาตฝังศพ Adobe Acrobat Document 48.25 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์ Unkown Document 171.01 KB ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Unkown Document 16.04 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ Unkown Document 21.61 KB ดาวน์โหลด 8 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883