เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ลักษณะที่ตั้งตำบล
ข้อมูลทั่วไปของตำบลเมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883