เทศบาลตำบลเมืองชุม
  อาณาเขตตำบล
อาณาเขตตำบลเมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883