เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวสารกิจการสภา
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 (กำนัน/ผญบ./โรงเรียน/รพ.สต.)
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 (คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ)
หนังสือเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
หนังสือส่งการนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2559
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559 (คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ)
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวสามัญ สมัยที่ 1/2559 (กำนัน/ผญบ./โรงเรียน/รพ.สต.)
หนังสือส่งการนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559
หนังสือส่งขอเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 (คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ)
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวสามัญ สมัยที่ 2/2559 (กำนัน/ผญบ./โรงเรียน/รพ.สต.)
หนังสือส่งการนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
หนังสือส่งขอเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 (คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ)
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 (กำนัน/ผญบ./โรงเรียน/รพ.สต.)
หนังสือส่งการนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
หนังสือส่งขอเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 (คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ)
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559ครั้งที่ 2 (กำนัน/ผญบ./โรงเรียน/รพ.สต.)
หนังสือส่งการนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
หนังสือส่งขอเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 (คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ)
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 (กำนัน/ผญบ./โรงเรียน/รพ.สต.)
หนังสือส่งการนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
หนังสือขอเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
หนังสือส่งขอแจ้งเลื่อนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883