เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สิทธิของคนพิการ
สิทธิของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของคนพิการ
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
แบบฟอร์มกู้ยืมเงินรายบุคคล
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 40,000
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 60,000
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 120,000
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883