เทศบาลตำบลเมืองชุม
  การให้บริการช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุดราชการ หยุดนักขัตฤกษ์
คำสั่งที่ 221/2558 ลว.16 กันยายน 2558
คำสั่งที่ 222/2558 ลว.16 กันยายน 2558
คำสั่งที่ 182/2559 ลว.27 กันยายน 2559
คำสั่งที่ 183/2559 ลว.27 กันยายน 2559
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883