เทศบาลตำบลเมืองชุม
  การให้บริการช่วงเวลาพักกลางวัน วันหยุดราชการ หยุดนักขัตฤกษ์
คำสั่งที่ 221/2558 ลว.16 กันยายน 2558
คำสั่งที่ 222/2558 ลว.16 กันยายน 2558
คำสั่งที่ 182/2559 ลว.27 กันยายน 2559
คำสั่งที่ 183/2559 ลว.27 กันยายน 2559
คำสั่งที่ 225/2560 ลว. 25 กันยายน 2560
คำสั่งที่ 178/2561 ลว.17 กันยายน 2561
คำสั่งที่ 179/2561 ลว.17 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883