เทศบาลตำบลเมืองชุม
  แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง กก.ปรับลดขั้นตอน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเมืองชุม แก้ไข
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 2560
กระบวนงานบริการตามภารกิจ ของ ทต.เมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2560
คำสั่งที่ 184/2559 ลว. 27 กันยายน 2559เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานฯ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานฯ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883