เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองการศึกษา
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883