เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาล
พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. 2543
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883