เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของพนักงาน
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535
ระเบียบวาระการประชุม การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
อัตราสวัสดิการเล่าเรียนบุตร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)
การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการประชุม ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง 2558
กรอบแนวความคิดในการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883