เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักปลัด
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นใหม่ (แท่ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ในระบบแท่ง)
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883