เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883