เทศบาลตำบลเมืองชุม
  การบริหารจัดการขยะ
งานเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเมืองชุม
การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883