เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883