เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและกำจัดขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและกำจัดขยะ จัดเมื่อวันที่ 12  กันยายน 2560  ณ เทศบาลตำบลเมืองชุม และมีการศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  โดยมุ่งประสงค์เพื่อจะผลิตแกนนำในการขยายผลการคัดแยกขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


คลิปวีดีโอประมวลภาพกิจกรรม  https://www.youtube.com/watch?v=8-QXnm6Xrtc&feature=youtu.be


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม เป็นประธานเปิดงานโครงการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883