เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม ประจำปี 2560

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองชุม วันที่ 20  มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลเมืองชุม

เพื่อ ให้ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการ มีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883